Informacje prawne

Na tej stronie opisano zasady i warunki korzystania z niniejszej witryny internetowej.

Odwiedzając tę Witrynę, użytkownik bezwarunkowo zgadza się na przestrzeganie tych zasad i warunków.

Ponieważ te zasady i warunki mogą być w dowolnym momencie modyfikowane bez uprzedzenia, zalecamy ich regularne sprawdzanie.

1. Własność intelektualna

Właścicielem i dysponentem niniejszej witryny internetowej jest Grupa Sanofi-aventis. Układ Witryny magneb6.com/pl-pl i każdy z pojawiających się w jej treści składników, w tym znaki towarowe, logotypy i nazwy domen, są chronione obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej i należą do francuskiej spółki dominującej, tj. Sanofi lub jej podmiotów zależnych, lub ich wykorzystanie wymaga uzyskania zgody.

Żaden element Witryny nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany, transmitowany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, z wyjątkiem wykorzystania wyłącznie w celach prasowych, pod warunkiem zachowania zgodności z prawem własności intelektualnej i wszelkich innych wymienionych praw własności. Dozwolone jest wyłącznie kopiowanie fragmentów do użytku osobistego i niekomercyjnego, na osobistym komputerze użytkownika.

Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Witryny powinno być zamieszczone następujące oświadczenie: „Copyright Sanofi - Wszelkie prawa zastrzeżone”.

Legalnie użytkowane elementy tworzące Witrynę lub znajdujące się w Witrynie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.

Firma Sanofi i jej podmioty zależne zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na drodze sądowej każdego naruszenia swoich praw własności intelektualnej.

2. Charakter informacji

Proszę opisać w tym miejscu przeznaczenie Witryny oraz dozwoloną i zakazaną na jej łamach tematykę, a także określić inne wymagane zasady korzystania z niej.

Informacje, zwłaszcza finansowe, publikowane w Witrynie nie mogą być uznawane za zachętę do podejmowania inwestycji. W żadnych okolicznościach nie należy ich interpretować jako prognozy zysków ani oferty publicznej; nie stanowią one także oferty subskrypcji, zakupu czy też wymiany akcji lub innych papierów wartościowych spółki Sanofi i/lub jej odpowiednich podmiotów zależnych. Spółka zwraca uwagę użytkowników na fakt, że informacje finansowe publikowane w Witrynie są regularnie aktualizowane (jeśli są przekazywane na bieżąco).

Witryna może zawierać opinie ekspertów z dziedzin związanych z jej zawartością lub wyciągi z artykułów prasowych. Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie eksperta, który je wyraził, lub są publikacjami osób trzecich, w związku z czym nie muszą stanowić poglądów Grupy Sanofi. Cytowani eksperci nie są pracownikami Grupy Sanofi i nie otrzymali wynagrodzenia w zamian za wykorzystanie ich opinii przez firmę Sanofi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność takich informacji lub opinii. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować ich jako opinii lub zobowiązań Spółki i/lub Sanofi.

W treści Witryny znajdują się również informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego, z zakresu medycyny oraz lecznictwa, wyłącznie w odniesieniu do ludzi. Informacje te są publikowane w Witrynie wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. W żadnym razie nie wolno ich wykorzystywać do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku choroby czy problemu zdrowotnego ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w treści Witryny.

Witryna nie jest przeznaczona do zgłaszania problemów zdrowotnych, zdarzeń niepożądanych ani reklamacji technicznych związanych z produktami, ani do zadawania pytań technicznych lub medycznych dotyczących produktów Sanofi. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

3. Łącza do innych stron

Odpowiedzialność Spółki lub Sanofi w żadnym razie nie obejmuje innych witryn internetowych, na które można wejść za pośrednictwem Witryny. Spółka nie ma możliwości kontrolowania zawartości witryn należących do osób trzecich, które pozostają całkowicie niezależne od Spółki. Obecność w treści Witryny łącza do witryny zewnętrznej nie oznacza, że Spółka w jakikolwiek sposób zatwierdza jej treść lub określone możliwości jej wykorzystania.

Dodatkowo użytkownik jest zobowiązany podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania komputera przez Witrynę jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym oprogramowaniem.

Witryny zewnętrzne mogą zawierać łącza hipertekstowe do Witryny. Takie łącza nie mogą być tworzone bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności takich witryn, nie sprawdza ich ani ich nie zatwierdza i nie odpowiada za treści, reklamy, produkty lub inne elementy dostępne w tych witrynach lub udostępniane za ich pośrednictwem.

4. Dane osobowe i inne informacje

Prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony prywatności zawartą w stopce niniejszej strony internetowej.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w treści Witryny były ściśle zgodne z prawdą i aktualne. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w każdej chwili, bez uprzedzenia. Jednakże Spółka nie gwarantuje, że informacje zawarte w treści Witryny będą ściśle zgodne z prawdą, precyzyjne, aktualne i kompletne.

Dlatego też, z wyjątkiem szkód majątkowych będących wynikiem rażącego lub umyślnego zaniedbania ze strony Spółki, ta ostatnia zwolniona jest z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu:

• wszelkich niedokładnych, błędnych lub niepełnych informacji dostępnych w treści Witryny;

• wszelkich szkód wynikających z niedozwolonych działań osób trzecich, których skutkiem jest zmiana informacji lub elementów dostępnych w Witrynie;

• ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet Spółka była świadoma możliwości powstania takich szkód z powodu wejścia lub niemożności wejścia na Witrynę, użytkowania Witryny, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować komputer użytkownika lub każde inne dobro, i/lub (iii) zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio z Witryny.

Elementy Witryny lub jakichkolwiek innych witryn są dostarczane w postaci niezmienionej, bez żadnej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej lub domniemanej. Spółka nie udziela żadnej domniemanej lub wyraźnej gwarancji ich wartości rynkowej lub przydatności w jakimkolwiek celu, bez ograniczeń.

6. Dostępność witryny internetowej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, (i) że nie ma technicznej możliwości przygotowania Witryny wolnej od jakichkolwiek wad i nie można tego wymagać od Spółki; (ii) że wady mogą powodować czasową niedostępność Witryny i (iii) że na funkcjonowanie Witryny mogą mieć wpływ zdarzenia i/lub okoliczności będące poza kontrolą Spółki, np. mające związek ze środkami transmisji danych i komunikacji między użytkownikiem a Spółką oraz pomiędzy Spółką a innymi sieciami.

Spółka i/lub jej dostawcy może (mogą) w każdym czasie zmienić lub ograniczyć dostępność, tymczasowo lub na stałe, całości lub części Witryny w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i/lub wprowadzenia usprawnień i/lub zmian w Witrynie. Spółka nie odpowiada za jakiekolwiek zmiany, zawieszenia i przerwy w dostępności Witryny.

7. Informacje o produktach

Informacje zawarte w Witrynie oraz rozpowszechniane za jej pośrednictwem mogą zawierać pośrednie lub bezpośrednie odniesienia do produktów, programów lub usług oferowanych przez Grupę Sanofi, które nie są znane lub dostępne w niektórych krajach lub regionach lub które mogą być dostarczane pod inną nazwą i mogą podlegać przepisom i warunkom użytkowania różniącym się w zależności od kraju. Takie odniesienia nie wiążą się z intencją sprzedaży tych produktów, programów i usług przez grupę Sanofi. Informacje na temat produktów, programów lub usług dostępnych użytkownikowi można uzyskać od Spółki lub od partnera sprzedażowego Sanofi.

8. Przepisy prawa

Witryna i jej zawartość podlegają prawu Polska, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają jurysdykcji sądów w Polska.

9. Warunki i zasady

• 9.1 Wydawca Witryny

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., Spółka należąca do Grupy Sanofi, z siedzibą: ul. Marcina Kasprzaka 6, 01-211 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000859915 , kapitał zakładowy 1 627 783 400,00 zł.

• 9.2 Kierownik publikacji

[…]

• 9.3 Hosting Witryny

Microsoft Nederland B.V.Evert van de Beekstraat 354

1118 CZ Schiphol (Amsterdam)

Holandia

http://www.microsoft.com/nl-nl

Microsoft Nederland B.V. należy do Microsoft Corporation,

1 Microsoft Way,

98052 Redmond, Washington, USA.

10. Materiały wideo/grafik

Prawa własności Opella Healthcare Poland sp. z o.o. (Grupa Sanofi