Jogi és felhasználási feltételek

A www.magneb6.com/hu-hu oldal (a továbbiakban “Honlap”) és annak tartalma az Opella Healthcare Commercial Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület, 3.emelet, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01 09 374797 cégjegyzékszámon - a továbbiakban „Sanofi”) tulajdonát képezi, továbbá a Honlapot a Sanofi üzemelteti. Minden felhasználó vállalja, hogy az oldalt saját felelősségére használja.
Ezen az oldalon a jelen weboldalra látogató Internet felhasználókra vonatkozó jogi rendelkezések, felhasználási feltételek találhatók.

A www.magneb6.com/hu-hu honlap látogatása révén ön elfogadja, az alábbiakban ismertetett feltételeket, melyeket a Sanofi bármikor – a módosított feltételek közzététele útján – egyoldalúan megváltoztathat, ezért javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át ezeket a feltételeket.

1. A Honlap célközönsége

Bár a Honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk kizárólag Magyarország területén történő felhasználás céljára készültek. A Honlap tartalmát nem 14 éven aluliaknak szánjuk, ezért arra kérjük a 14 év alattiakat, hogy ne adjanak meg nekünk személyes adatokat, hiszen nem kívánunk információt gyűjteni gyermekekről.

2. Szellemi tulajdon

A Honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Sanofi, a Sanofi cégcsoport tagja.
A Honlapon elhelyezett anyagokat, beleértve a védjegyeket, logókat és a domain neveket, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok alapján jogi oltalomban részesülnek és azok (i) vagy a Sanofi, illetve a Sanofi cégcsoportba tartozó egyéb vállalkozások, vagy pedig (ii) harmadik felek tulajdonát képezik azzal, hogy azok felhasználására a Sanofi cégcsoport felhasználási engedélyt kapott a jogtulajdonostól.
A Sanofi előzetes engedélye nélkül tilos a weboldalon található anyagokat vagy azok egyes részeit lemásolni, többszörözni, megváltoztatni, ismételten közzétenni, letölteni, eltorzítani, továbbítani, vagy bármilyen módon terjeszteni. Ettől eltérő felhasználás kizárólag a jogszabályok által lehetővé tett mértékben – ideértve az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) IV. fejezete rendelkezéseit (szabad felhasználás) – megengedett, mely alapján Ön a személyi számítógépére saját részére magánhasználatra, nem kereskedelmi felhasználás céljából letöltheti az itt közzétett anyagokat, feltéve, hogy tiszteletben tartja a szellemi alkotások felhasználásának jogszabályban rögzített korlátait és az egyéb jogszabályi előírásokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket). A következő feliratot meg kell jeleníteni minden jogszerűen felhasználható másolaton, amely – részben vagy egészben – a Honlap tartalmának felhasználásával készült: „SZERZŐI JOGGAL VÉDETT TARTALOM. SANOFI 2021-2021. MINDEN JOG FENNTARTVA.”
A Honlap felhasználásra engedélyezett részei nem módosíthatók.
A Sanofi, illetve a Sanofi cégcsoportba tartozó vállalkozások fenntartják a jogot, hogy peres úton érvényesítsék a szellemi alkotásokhoz fűződő jogaikat azok megsértése esetén.

3. Az információ természete

A Honlapra feltett információk, különösen a pénzügyi információk, nem tekinthetők befektetésre ösztönző felhívásnak, nyilvános ajánlattételnek.
Bizonyos esetekben a Honlap témájával kapcsolatos adott kérdésköröket érintő szakértői vélemények kivonatai kerülhetnek fel a Honlapra. Ezek az információk kizárólag az adott (a tartalom mellett szerzőként megnevezett) szakértő vagy újság/folyóirat véleményét tükrözik. Ezek a szakértők nem a Sanofi alkalmazottai, és a Sanofinak anyagi érdeke nem fűződik ezen szakértői vélemények adott tartalommal történő előállításhoz. A Sanofi nem felelős az ilyen, nem a Sanofi megbízásából/felkérésére készült anyagokban feltüntetett információk pontosságáért vagy teljességéért. A szakértői vélemény csak az adott szakértő személyes véleményét tükrözi, és semmilyen esetben nem tekinthető a Sanofi véleményének, azért a Sanofi felelősséget nem vállal. A Sanofi (a weboldal tartalmainak frissítése útján) mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, a valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek.
A Sanofi nem szavatolja az anyagok hitelességét, hibátlanságát és kifejezetten kizár minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. Felelősség sem a Sanofi-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében közreműködőket nem terheli a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

A Honlapon találhatók továbbá egészségügyi, illetve életmóddal kapcsolatos ismeretek is. Ezek csak tájékoztató jellegűek és nem helyettesíthetik a kezelőorvosa, gyógyszerésze vagy más egészségügyi szakember által adott tanácsokat. Az itt található információkat nem használhatja arra, hogy betegséget vagy egészségügyi problémát diagnosztizáljon. A termékek alkalmazása előtt mindig konzultáljon orvosával vagy más kompetens egészségügyi szakemberrel!

4. Kapcsolatok más weboldalakkal

A Sanofi nem felel olyan, mások által üzemeltetett weboldalakért, amelyek a Honlapon keresztül érhetők el. Nem áll módunkban ellenőrizni ezen idegen weboldalak tartalmát, amelyek a Sanofi-tól teljesen függetlenek. A Honlap és az idegen weboldal közötti kapcsolat létezése semmiképpen nem jelenti azt, hogy a Sanofi bármi módon is elfogadná a weboldal tartalmát vagy azt, amire a tartalmat esetleg felhasználják.
Külső webhelyek tartalmazhatnak a weboldalunkra vezető hivatkozásokat (linkeket). Ilyen link nem létesíthető a Sanofi kifejezett előzetes engedélye nélkül. Mindenesetre a Sanofi nem vonható felelősségre azért, ha a más megbízásából üzemeltetett külső webhely nem érhető el, és a Sanofi nem vizsgálja fölül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá, és nem felel az azon a webhelyen közölt vagy a rajta keresztül elérhető tartalomért, reklámért, termékért vagy egyéb anyagokért.

5. A magánélet és a személyes adatok védelme, titoktartás

A Honlapnak nem célja, hogy azon keresztül személyes/bizalmas adatot gyűjtsünk önről, és ennélfogva nincs is olyan felület (pl. regisztrációs oldal) a Honlapon, amelyen keresztül közvetlenül ilyen adatot adhatna meg számunkra a felhasználó.

A Sanofi ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a digitalizáció korában milyen fontos a magánélet, illetve a személyes adatok védelme és elkötelezett aziránt, hogy megfelelő szintű intézkedésekkel óvja mindazon személyek adatait, akikkel kapcsolatba kerül.

Kérjük, olvassa el a Sanofi Adatkezelési Tájékoztatóit és a jelen Honlap Sütihasználati Feltételeit annak érdekében, hogy bemutassuk, a Sanofi milyen módon biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét.

Ön bármely kérdésével, illetve az információs önrendelkezési jogai gyakorlásával kapcsolatban, közvetlenül a Sanofihoz, illetve a Sanofi Adatvédelmi Tisztviselőjének magyarországi kapcsolattartójához fordulhat a Sanofi adatkezelési tájékoztatóiban megadott elérhetőségeken.

6. A felelősség korlátozása

A Sanofi mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Honlapon közzétett információk pontosságát és naprakészségét és betartsa a hatályos jogszabályokban foglalt előírásokat. A Sanofi fenntartja a jogot, hogy bármikor, a felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a Honlap tartalmát. Ennek ellenére, a Sanofinak nem áll módjában szavatolni a Honlapon található valamennyi információ kapcsán, hogy azok mindenkor pontosak, precízek, naprakészek vagy teljesek.
Erre tekintettel a Sanofi mind a honlap tartalmával, mind az ahhoz való hozzáféréssel vagy ennek lehetetlenségével kapcsolatban kizárja a felelősségét (ide nem értve a szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozásért való felelősséget), így különösen nem felel az alábbiakért:

  • A Honlapon található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért;
  • A Honlapon található információk vagy anyagok megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért;
  • Általánosságban semmilyen olyan kárért – függetlenül annak okától, eredetétől vagy következményeitől, még ha a Sanofi előre látta is a kár bekövetkeztét –, amely azért történt, mert: (i) Ön elérte ill. nem érte el a weboldalt, (ii) használta a weboldalt, aminek következtében az Ön számítógépét vagy valamely eszközét vírus fertőzte meg, és/vagy (iii) elhitte a weboldal által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.
     

A felelősségkorlátozás nem mentesíti a Sanofit a hatályos magyar és uniós jogszabályokban foglaltak betartása alól.

7. A honlap elérhetősége

Ön tudomásul veszi, hogy:

(i) technikailag nem lehetséges, hogy a Honlap hibátlanul működjön és hogy ezért a Sanofi nem vonható felelősségre,
(ii) a hibák a Honlap ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, és
(iii) a Honlap működését a Sanofi hatáskörén kívülálló körülmények - pl. a Sanofi és az Ön, illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs kapcsolatok – károsan befolyásolhatják.

A Sanofi és/vagy beszállítói időről időre, ideiglenesen vagy állandó jelleggel, módosíthatják ill. megszakíthatják a Honlap vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzenek és/vagy tökéletesítsék vagy megváltoztassák a Honlapot. A Sanofi nem felelős a Honlap elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.

8. Termékinformációk

A Honlapra feltett információk közvetlen ill. közvetett utalásokat tartalmazhatnak olyan, a Sanofi cégcsoport által gyártott/forgalmazott termékekre, programokra és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek egy adott országokban vagy régiókban nem elérhetők, vagy amelyeket eltérő máskanév/védjegy alatt forgalmaznak, illetve amelyek használatát országonként eltérően szabályozzák. Az ilyen utalások nem jelentik azt, hogy a Sanofinak szándékában áll fogalmazni ezeket a termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat Magyarországon. Kérjük, lépjen kapcsolatba a Sanofival a fent megadott elérhetőségek valamelyikén az Ön régiójában /országában ezekre a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan elérhető tájékoztatásért.

9. Irányadó jog, joghatóság

A Honlapra és annak tartalmára a magyar jog irányadó. A Honlappal vagy tartalmával kapcsolatos esetleges eljárást a vonatkozó jogszabály szerint illetékes magyar bíróság előtt kell lefolytatni.

Utolsó módosítás: 2022.01.07.

MAT-HU-2300859 (2023.07.19.)