Právní oznámení

Tato stránka popisuje pravidla a podmínky užití těchto webových stránek.

Návstěvou této webové stránky se bezpodmínečně zavazujete dodržovat tyto pravidla a podmínky.

Protože pravidla a podmínky mohou být kdykoli změněny, bez předchozího upozornění, doporučujeme vám je pravidelně konzultovat.

Duševní vlastnictví

Tyto stránky patří a jsou provozovány společností Opella Healthcare Czech, s.r.o. patřící do skupiny Sanofi CHC Group (dále už jen ""Sanofi CHC""). Uspořádání a každý prvek včetně ochranných známek, log a název domén, zobrazených na stránkách www.mucosolvan.cz jsou chráněny současnými zákony o duševním vlastnictví a patří francouzské mateřské společnosti Sanofi CHC nebo její dceřiné společnosti (dále jen ""Skupina Sanofi""), nebo je jejich použití předmětem povolení.

Žádná součást stránek nesmí být kopírována, reprodukována, měněna, upravována, stahována, denaturována, přenášena nebo distribuována jakýmkoli způsobem, na jakémkoli médiu, zcela nebo částečně, bez předchozího písemného souhlasu společnosti, s výjimkou použití pro tiskové požadavky za podmínky dodržování práv duševního vlastnictví a jakýchkoli dalších uvedených vlastnických práv. Kopírování je povoleno pouze pro osobní, soukromé, nekomerční použití na vašem osobním počítači.

Na jakékoli autorizované kopii celého obsahu stránek nebo jeho části by se mělo objevit následující prohlášení: „Copyright Sanofi CHC - Všechna práva vyhrazena“.

Jakékoli povolené použití položek skládajících se nebo zobrazovaných na těchto stránkách nesmí být jakýmkoli způsobem denaturováno, měněno nebo pozměněno.

Společnosti Skupiny Sanofi si vyhrazují právo podniknout právní kroky proti jakémukoli porušení jejich práv duševního vlastnictví.

Povaha informací

Stránky www.magneb6.com/cs-cz jsou určeny pro širokou veřejnost za účelem vzdělávání a zvyšování informovanosti o hořčíku.

Informace, zejména finanční, zveřejněné na těchto stránkách nebudou považovány za povzbuzení k investování. Za žádných okolností by nemělo být vykládáno jako prospekt nebo jako veřejná nabídka, ani to není nabídka k upsání, nákupu nebo výměně akcií nebo jiných cenných papírů Skupiny Sanofi. Společnost Sanofi CHC vás upozorňuje na skutečnost, že finanční informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pravidelně aktualizovány (pokud jsou finanční informace poskytovány on-line).

Stránky mohou nabízet názory odborníků konzultovaných v určité oblasti v souvislosti s obsahem stránek nebo výňatky z novinových článků. Všechny tyto informace představují pouze názor konzultovaného odborníka nebo publikaci a nemusí být nutně názorem skupiny Sanofi. Tyto odborníci nejsou zaměstnanci Skupiny Sanofi, a nedostávají žádné odměny výměnou za to, že Sanofi CHC používá jejich názor. Společnost Sanofi CHC neodpovídá za správnost ani úplnost takovýchto informací a názorů. Názory odborníků odrážejí jejich osobní názory a nikdy by neměly být vykládány jako názor nebo odpovědnost společnosti a/nebo Sanofi CHC.

Web také obsahuje informace o zdraví, fyzickém stavu, lékařské oblasti a lékařských procedurách výhradně pro humánní použití. Uvedené informace jsou na webu zveřejněny pouze pro informační účely a nenahrazují rady vašeho lékaře nebo lékárníka. Tyto informace by za žádných okolností neměly být používány k lékařské diagnostice nemoci nebo fyzického problému nebo k předepisování nebo užívání léků uvedených na těchto stránkách.

Tato stránka není určena k tomu, aby byla používána k hlášení zdravotních problémů, nežádoucích účinků nebo technických stížností na produkty nebo k pokládání technických nebo lékařských otázek týkajících se produktů sanofi. Ve všech případech byste se měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.

Odkazy na jiné stránky

Odpovědnost společnosti Sanofi CHC nenese webová stránka třetí strany, ke které je možné přistupovat prostřednictvím této webové stránky. Nemáme žádný způsob, jak kontrolovat obsah takových stránek třetích stran, které zůstávají zcela nezávislé na naší společnosti. Existence odkazu mezi touto stránkou a stránkou třetí strany navíc v žádném případě neznamená, že společnost Sanofi CHC jakýmkoli způsobem schválí obsah těchto stránek, a zejména použití, které z nich lze učinit.

Kromě toho jste zodpovědní za přijetí opatření nezbytných k prevenci jakékoli napadení z webu, zejména jedním nebo více počítačovými viry, trojskými koni nebo jakýmkoli jiným „parazitem“.

Externí stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na naše stránky. Takovéto odkazy by neměly být vytvářeny bez výslovného předchozího souhlasu společnosti Sanofi CHC. Společnost Sanofi CHC v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za nedostupnost takových stránek. Společnost Sanofi CHC je nesleduje, nekontroluje ani neschvaluje a neodpovídá za obsah, reklamu, produkty nebo jiné součásti dostupné na těchto stránkách nebo prostřednictvím nich.

Osobní údaje a další informace

Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů dostupné v zápatí tohoto webu.

Omezení odpovědnosti

Společnost Sanofi CHC se ze všech sil snaží zajistit, aby informace zveřejněné na stránkách byly přesné a aktuální. Vyhrazuje si právo kdykoli opravit obsah bez předchozího upozornění. Společnost Sanofi CHC však nemůže zaručit, že informace dostupné na stránkách jsou přesné, správné, aktuální nebo úplné.

V důsledku toho, s výjimkou škod na majetku v důsledku hrubé nebo úmyslné nedbalosti ze strany společnosti, společnost Sanofi CHC odmítá jakoukoli odpovědnost:

  • za jakoukoli nepřesnost, chybu nebo opomenutí, pokud jde o informace dostupné na webu;
  • za jakékoli škody vyplývající z podvodného vniknutí třetí strany, které má za následek změnu informací nebo položek zpřístupněných na webu
  • a v širším smyslu, za jakékoli škody na majetku nebo následné ztráty, z jakéhokoli důvodu, jakéhokoli původu, povahy nebo s jakýmikoli důsledky, i když byla společnost varována před možností takového poškození nebo ztráty kvůli jakémukoli přístupu na stránky nebo proto, že k nim nebylo možné získat přístup z důvodu používání stránek, včetně jakéhokoli poškození nebo virů, které mohou infikovat váš počítač nebo jakýkoli jiný majetek, a/nebo (iii) kvůli důvěryhodnosti dané jakýmkoli informacím přicházejícím přímo nebo nepřímo z webu.
     

Součásti stránek nebo jakékoli jiné stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez jakékoli záruky, ať už implicitní nebo explicitní. Společnost nenabízí žádnou implicitní nebo explicitní záruku, relativní, bez omezení, na jejich tržní hodnotu nebo vhodnost pro jakýkoli daný účel.

Dostupnost webových stránek

Berete na vědomí (i), že je technicky nemožné poskytnout web bez jakýchkoli závad a že se k tomu společnost nemůže zavázat; (ii) že vady mohou vést k tomu, že stránky budou dočasně nedostupné; a že (iii) provoz stránek může být ovlivněn událostmi a/nebo záležitostmi, které společnost nekontroluje, například jako prostředek přenosu a komunikace mezi vámi a společností a mezi společností a jinými sítěmi.

Společnost Sanofi CHC a/nebo její dodavatelé mohou kdykoli, dočasně nebo trvale změnit nebo přerušit celou stránku nebo její část za účelem provádění údržby a/nebo provádění vylepšení a/nebo změn na stránce. Společnost Sanofi CHC neodpovídá za jakékoli změny, pozastavení nebo přerušení stránek.

Informace o produktech

Informace obsažené a zveřejněné na těchto stránkách mohou zahrnovat přímé nebo nepřímé odkazy na produkty, programy a služby skupiny Sanofi, které nejsou oznámeny nebo dostupné v některých zemích nebo oblastech nebo které mohou být dodávány pod jiným názvem a mohou podléhat předpisům a podmínky použití, které se liší v závislosti na zemi. Takové odkazy neznamenají, že skupina Sanofi zamýšlí prodávat tyto produkty, programy nebo služby ve vaší zemi. Jakékoli informace o produktech, programech a službách, které máte k dispozici, vám poskytne společnost nebo váš prodejní partner Sanofi.

Právní ustanovení

Stránka a její obsah se řídí zákony České republiky a veškeré spory s ní související podléhají jurisdikci soudů v České republice.

Pravidla a podmínky

9.1 Editor stránek

Stránky vlastní a provozuje společnost Opella Healthcare, s.r.o., IČ 09434496, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Generála Píky 430/26, PSČ 160 00, součást skupiny Sanofi CHC Group.

9.2 Vedoucí publikace

Vedoucí publikace: Matěj Knežević

9.3 Hostování stránek

Microsoft Nederland B.V.Evert van de Beekstraat 354

1118 CZ Schiphol (Amsterdam)

The Netherlands

http://www.microsoft.com/nl-nl

Microsoft Nederland B.V. is part of Microsoft Corporation,

1 Microsoft Way,

98052 Redmond, Washington, USA.

Vlastnické právo fotek a videí

Společnost Sanofi CHC vlastní obrázky nebo jakýkoli jiný multimediální obsah jakéhokoli druhu hostovaný na těchto webových stránkách, není -li v těchto podmínkách uvedeno jinak.