Magne B6

 • LEK OTC
 • Niedobór magnezu
 • Kurcze mięśni
 • Przejściowe uczucie zmęczenia

Powlekane tabletki, dostępne w opakowaniach po 60 sztuk

Lek od lat pomagający w objawach niedoboru magnezu.1 Posiada specjalnie opracowaną recepturę, która zapewnia wszechstronne wsparcie Twojej siły. Łączy magnez z witaminą B6. Zmniejsza objawy niedoboru magnezu, w tym uczucia zmęczenia, nerwowość, drażliwość czy wahania nastroju.2

Wysoce przyswajalny magnez wzbogacony witaminą B6.3

Łagodzenie codziennych objawów stresu wywołanych niedoborem magnezu, jak uczucie zmęczenia, nerwowość i wahania nastroju.4

Przeznaczony dla osób powyżej 6. roku życia.

Informacje o produkcie

  Produkt jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu. Na występowanie niedoboru magnezu mogą wskazywać następujące objawy:

  • nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, okresowe zmęczenie, senność, łagodne zaburzenia snu
  • objawy lęku, w tym skurcze jelit lub kołatanie serca (bez stwierdzonych problemów z sercem)
  • skurcze mięśni, mrowienie, drgania powiek

  Przyjmowanie magnezu przyczynia się do zmniejszenia tych objawów.

  Dorośli: 6 do 8 tabletek na dobę w 2 lub 3 dawkach przyjmowanych podczas posiłku.

  Dzieci i młodzież powyżej 6. roku życia i o masie ciała co najmniej 20 kg: 4 do 6 tabletek na dobę w 2 lub 3 dawkach przyjmowanych podczas posiłku.

  Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu. W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego poziomu magnezu we krwi. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Dotyczy tylko chlorowodorku pirydoksyny: Na skutek przyjmowania wysokich dawek pirydoksyny przez długi czas może wystąpić czuciowa neuropatia aksonalna. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych Sacharoza Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

  {ChPL Magne B6 04/2022}

Najczęściej zadawane pytania

 • Witamina B6 (tj. chlorowodorek pirydoksyny) jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Poprawia przyswajalność magnezu oraz zwiększa stężenie magnezu w tkankach lub przestrzeniach międzykomórkowych. Zaobserwowano, że witamina B6 wspomaga transport oraz gromadzenie magnezu w komórkach. Z analizy danych klinicznych po upływie 4 i 8 tygodni terapii wynika wyraźnie, że magnez w połączeniu z witaminą B6 (Magne B6) ma znacznie wyższą zdolność do łagodzenia reakcji stresowych u dorosłych w sytuacjach silnego stresu niż sam magnez.

 • W badaniach klinicznych potwierdzono, ze dawka 300-400mg magnezu w Magne B6 dziennie zmniejsza objawy niedoboru magnezu.

 • Dorośli: 6 do 8 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

  Dzieci i młodzież: w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała ok. 20 kg): 4 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

  {CHPL Magne B6 04/2022}

 • Magnez należy do kluczowych składników odżywczych, zapewniających poprawne działanie organizmu. Bierze udział w ponad 600 układach enzymatycznych regulujących różnorodne reakcje biochemiczne w organizmie, w tym w syntezie białek, działaniu mięśni i nerwów, regulacji poziomu glukozy we krwi, utrzymaniu gęstości kości oraz regulacji ciśnienia krwi.5

 • Niski poziom magnezu w organizmie może wywołać objawy fizyczne i psychiczne. Należą do nich np. nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

 • To zależy od poziomu magnezu w organizmie, więc ten czas może być różny u różnych osób. Z niektórych badań wynika jednak, że poprawa wybranych objawów następuje w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia regularnego przyjmowania preparatu.

  ChPL Magne B6 Forte 04/2022

 • Niedobór magnezu zwiększa podatność na stres, a stres przyczynia się do powstawania niedoboru magnezu.2

Pozostałe produkty

*Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Magne B6: 15 lipca 1999 r.

(ChPL Magne B6 04/2022)

W Tobie jest siła!

  MAGNE B6, 48 mg jonów magnezu + 5 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki powlekane. Każda tabletka powlekana zawiera 48 mg jonów magnezu (1,97 mmol) w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego (Magnesii lactas dihydricus) i 5 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza 330,569 mg. Wskazania do stosowania: Produkt jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: - nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu 

  w niewielkim nasileniu; - objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); - kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie Dorośli: 6 - 8 tabletek na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłków. Dzieci i młodzież w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): od 10 do 30 mg/kg m.c. na dobę (tzn. od 0,4 do1,2 mmol/kg m.c.) tzn. od 4 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków. Do stosowania wyłącznie u osób dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat lub starszych. Dostępne są inne postaci produktu leczniczego, odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 lat. Sposób podawania: Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody. Zazwyczaj kuracja trwa 1 miesiąc. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu. W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu 

  i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego poziomu magnezu we krwi. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 

  6 lat. Dotyczy tylko chlorowodorku pirydoksyny: Na skutek przyjmowania wysokich dawek pirydoksyny przez długi czas może wystąpić czuciowa neuropatia aksonalna. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych Sacharoza Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Działania niepożądane: Działania niepożądane są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest określona jako bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość – częstość nieznana; Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, ból brzucha – częstość nieznana; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje skórne, w tym pokrzywka, świąd, wyprysk, rumień - częstość nieznana. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

  Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.

  Podmiot odpowiedzialny posiadający Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

  Informacji udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00.  

  Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 4279. 

  {ChPL 04/2022}

  1. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Magne B6: 15 lipca 1999 r. (ChPL Magne B6 04/2022)
  2. Pickering G et al. Magnesium Status and Stress: The Vicious Circle Concept Revisited. Nutrients. 2020 Nov 28;12(12):3672.
  3. Dotyczy mleczanu magnezu, Am J Ther. 2001 Sep-Oct; 8(5): 345-57. Bioavailability and pharmacokinetics of magnesium after administration of magnesium salts to humans. Ranade VV, Somberg JC.
  4. Powstaniu niedoborów magnezu sprzyja przewlekły stres, objawami stresu mogą być zmęczenie, nerwowość i wahania nastroju. Stress symptoms: Effects on your body and behavior, https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/stress-symptoms/art-20050987 sierpień 2020. Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. ChPL MAGNE B6® 04/2022. E. Pouteauet al., Superiority of magnesium and vitamin B6 over magnesium alone on severe stress in healthy adults with low magnesemia A randomized, single-blind clinical trial Prot Hlg Epldemlol.
  5. Jędrzejek M, Mastalerz-Migas A, Bieńkowski P, et al. Stosowanie preparatów magnezu w praktyce lekarza rodzinnego. Lekarz POZ. 2021;7(2).; De Baaij JH et al. Magnesium in man: implications for health and disease. Physiol Rev. 2015 Jan;95(1):1-46.

  MAT-PL-2301815-1.0-08.2023

MAGNE B6, tabletki powlekane, 48 mg jonów magnezu w postaci magnezu mleczanu i 5 mg witaminy B6. Wskazania: niedobór magnezu. Występowanie tych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić te objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. 
Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. grupa Sanofi
{ChPL 04/2022} 

Magne B6 Forte, tabletki powlekane, 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu i 10 mg witaminy B6. Wskazania: niedobór magnezu. Występowanie tych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić te objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. 
Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. grupa Sanofi
{ChPL 04/2022}

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.