Kontakt

Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: (+421) 2 33 100 100

 

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Formulár na elektronické podávanie hlásení

Adresa pre zasielanie je:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava
tel: +421 2 507 01 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov.

Podozrenie na vedľajšie účinky a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov skupiny Sanofi nám môžete nahlásiť e-mailom: CHCPVSlovakia@sanofi.com alebo telefonicky +421 2 33 100 100.

Informácie o podozrení na nedostatok v kvalite lieku môžete nahlásiť spoločnosti Sanofi na adrese: chc_sk-productqualitycomplaints@sanofi.com alebo telefonicky: +421 2 33 100 100.

V prípade otázok týkajúcich sa konkrétneho produktu skupiny Sanofi nás kontaktujte na adrese:

recepcia@sanofi.com alebo telefonicky: +421 2 33 100 100.