Duševné vlastníctvo

Tieto stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Opella Healthcare Slovakia s.r.o. patriaca do skupiny Sanofi CHC Group (ďalej už len „Sanofi CHC“). Usporiadanie a každý prvok vrátane ochranných známok, log a názov domén, zobrazených na stránkach www.mucosolvan.sk, sú chránené platnými zákonmi o duševnom vlastníctve a patria francúzskej materskej spoločnosti Sanofi CHC alebo jej dcérskej spoločnosti (ďalej len „Skupina Sanofi“) alebo podliehajú povoleniu na ich používanie.

Žiadna súčasť stránok sa nesmie kopírovať, reprodukovať, meniť, upravovať, sťahovať, denaturovať, prenášať alebo šíriť akýmkoľvek spôsobom, na akomkoľvek médiu, ako celok alebo po častiach, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti, s výnimkou použitia na potreby tlače za podmienky dodržiavania práv duševného vlastníctva a akýchkoľvek ďalších uvedených vlastníckych práv. Kopírovanie je povolené iba na osobné, súkromné, nekomerčné použitie na vašom osobnom počítači.

Na každej autorizovanej kópii celého obsahu stránok alebo ich časti by sa malo nachádzať toto vyhlásenie: „Copyright Sanofi CHC – Všetky práva vyhradené“.

Akékoľvek povolené použitie položiek tvoriacich tieto stránky alebo zobrazovaných na týchto stránkach nesmie byť akýmkoľvek spôsobom denaturované, menené alebo pozmenené.

Spoločnosti Skupiny Sanofi si vyhradzujú právo podniknúť právne kroky proti akémukoľvek porušeniu ich práv duševného vlastníctva.

Povaha informácií

Stránky www.magneb6.com/sk-sk sú určené pre širokú verejnosť s cieľom vzdelávať a zvyšovať povedomie o horčíku.

Informácie, najmä finančné, zverejnené na týchto stránkach sa nepovažujú za výzvu na investovanie. Za žiadnych okolností sa nesmie vykladať ako prospekt alebo ako verejná ponuka, ani to nie je ponuka na upísanie, nákup alebo výmenu akcií alebo iných cenných papierov Skupiny Sanofi. Spoločnosť Sanofi CHC vás upozorňuje na skutočnosť, že finančné informácie zverejnené na týchto stránkach sú pravidelne aktualizované (ak sú finančné informácie poskytované on-line).

Webové stránky obsahujú aj informácie o zdraví, fyzickom stave, lekárskej oblasti a lekárskych procedúrach určených výlučne pre ľudí. Uvedené informácie sú na webových stránkach zverejnené iba na informačné účely a nenahradzujú radu lekára alebo lekárnika. Tieto informácie by sa v žiadnom prípade nemali používať na lekárske diagnostikovanie choroby alebo fyzického problému alebo na predpisovanie alebo užívanie liekov uvedených na týchto stránkach.

Tieto stránky nie sú určené na nahlasovanie zdravotných problémov, nežiaducich účinkov alebo technických sťažností na produkty alebo na kladenie technických alebo lekárskych otázok týkajúcich sa produktov sanofi. Vo všetkých prípadoch by ste sa mali poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Odkazy na iné stránky

Spoločnosť Sanofi CHC nezodpovedá za webové stránky tretích strán, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom týchto webových stránok. Nemáme možnosť kontrolovať obsah takých stránok tretích strán, ktoré zostávajú úplne nezávislé od našej spoločnosti. Existencia odkazu medzi týmito stránkami a stránkami tretej strany navyše v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť Sanofi CHC akýmkoľvek spôsobom schvaľuje obsah týchto stránok a najmä nich použitie.

Okrem toho ste zodpovední za prijatie potrebných preventívnych opatrení na zabránenie akémukoľvek napadnutiu webových stránok, okrem iného jedným alebo viacerými počítačovými vírusmi, trójskymi koňmi alebo akýmkoľvek iným „parazitom“.

Externé stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na naše stránky. Takéto odkazy by nemali byť vytvárané bez výslovného predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Sanofi CHC. Spoločnosť Sanofi CHC v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostupnosť takých stránok. Spoločnosť Sanofi CHC ich nemonitoruje, nekontroluje ani neschvaľuje a nezodpovedá za obsah, reklamu, produkty alebo iné súčasti dostupné na týchto stránkach alebo prostredníctvom nich.

Osobné údaje a ďalšie informácie

Prečítajte si, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v päte týchto webových stránok.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Sanofi CHC sa zo všetkých síl snaží zaistiť, aby informácie zverejnené na stránkach boli presné a aktuálne. Vyhradzuje si právo kedykoľvek opraviť obsah bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sanofi CHC však nemôže zaručiť, že informácie dostupné na stránkach sú presné, správne, aktuálne alebo úplné."

Spoločnosť Sanofi CHC preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť s výnimkou škôd na majetku, ktoré vznikli v dôsledku hrubej alebo úmyselnej nedbanlivosti spoločnosti:

  • za akúkoľvek nepresnosť, chybu alebo opomenutie, pokiaľ ide o informácie dostupné na webových stránkach;
  • za akékoľvek škody vyplývajúce z podvodného zásahu tretej strany, ktorý má za následok zmenu informácií alebo položiek sprístupnených na webových stránkach
  • a v širšom zmysle, za akékoľvek škody na majetku alebo následné straty, z akéhokoľvek dôvodu, akéhokoľvek pôvodu, povahy alebo s akýmikoľvek dôsledkami, a to aj v prípade, že spoločnosť bola varovaná pred možnosťou takého poškodenia alebo straty v dôsledku akéhokoľvek prístupu alebo nemožnosti prístupu na webové stránky v dôsledku používania webových stránok, vrátane akéhokoľvek poškodenia alebo vírusov, ktoré môžu infikovať váš počítač alebo akýkoľvek iný majetok, a/alebo (iii) v dôsledku dôveryhodnosti akejkoľvek informácie pochádzajúcej priamo alebo nepriamo z webových stránok.

Súčasti stránok alebo akejkoľvek inej stránky sú poskytované „tak, ako sú“ bez akejkoľvek záruky, či už implicitnej, alebo explicitnej. Spoločnosť neposkytuje žiadne záruky, implicitné ani explicitné, týkajúce sa, bez obmedzenia, ich trhovej hodnoty alebo vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel.

Dostupnosť webových stránok

Beriete na vedomie (i), že je technicky nemožné poskytnúť webové stránky bez akýchkoľvek chýb a že spoločnosť sa nemôže k tomu zaviazať; (ii) že chyby môžu viesť k tomu, že stránky budú dočasne nedostupné; a že (iii) prevádzka stránok môže byť ovplyvnená udalosťami a/alebo záležitosťami, ktoré spoločnosť nekontroluje, napríklad ako prostriedok prenosu a komunikácie medzi vami a spoločnosťou a medzi spoločnosťou a inými sieťami."

Spoločnosť Sanofi CHC a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek, dočasne alebo natrvalo zmeniť alebo prerušiť celú stránku alebo jej časť, aby vykonali údržbu a/alebo vylepšili a/alebo zmenili stránku. Spoločnosť Sanofi CHC nezodpovedá za akékoľvek zmeny, pozastavenie alebo prerušenie prevádzky stránok.

Informácie o produktoch

Informácie obsiahnuté a zverejnené na týchto stránkach môžu zahŕňať priame alebo nepriame odkazy na produkty, programy a služby skupiny Sanofi, ktoré nie sú oznámené alebo dostupné v niektorých krajinách alebo oblastiach alebo ktoré môžu byť dodávané pod iným názvom a môžu podliehať predpisom a podmienkam používania, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia. Také odkazy neznamenajú, že skupina Sanofi má v úmysle predávať tieto produkty, programy alebo služby vo vašej krajine. Akékoľvek informácie o produktoch, programoch a službách, ktoré máte k dispozícii, vám poskytne spoločnosť alebo váš predajný partner Sanofi.

Právne ustanovenia

Stránky a jej obsah sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a všetky spory týkajúce sa týchto stránok podliehajú jurisdikcii súdov v Slovenskej republike.

Pravidlá a podmienky

9.1 Editor stránok

Stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Opella Healthcare Slovakia s.r.o., IČO 53238770, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, súčasť skupiny Sanofi CHC Group.

9.2 Vedúci publikácie

Vedúci publikácie: Matěj Knežević

9.3 Hosťovanie stránok

Microsoft Nederland B.V.Evert van de Beekstraat 354

1118 CZ Schiphol (Amsterdam)

The Netherlands

http://www.microsoft.com/nl-nl

Microsoft Nederland B.V. is part of Microsoft Corporation,

1 Microsoft Way,

98052 Redmond, Washington, USA.

Vlastnícke právo fotiek/videí

Spoločnosť Sanofi CHC vlastní obrázky alebo akýkoľvek iný multimediálny obsah akéhokoľvek druhu umiestnený na týchto webových stránkach, pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak.